Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Nokian Veneilijät ry (Y-tunnus 0667463-9) 
Viholanranta 9 B, PL 105, 37101 Nokia, 
kommodori@nokianveneilijat.fi

Yhteyshenkilö 
Satamamestari, satamamestari@nokianveneilijat.fi puh. 040-7588334 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot yllapito@nokianveneilijat.fi 

Rekisterin nimi
Nokian Veneilijät ry:n tallentava kameravalvontajärjestelmä 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, jäsenistön ja kiinteistöillä asioivien turvallisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa satamassa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen. Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä tallentavasta kameravalvonnasta ilmoittavilla kylteillä. 
Käsittelyn perusteena on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohta. Lain yksityisyyden suojasta (759/2004) 16 §:n 1 momentin mukaisesti seura saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa (kameravalvonta) sataman alueella jäsenistön ja muiden alueella oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi sekä turvallisuutta tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. 
Rekisterin tietosisältö sisältää kameravalvonnan piiriin kuuluvilla piha-alueilla syntynyttä tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaamaa kuva-aineistoa. Henkilöiden puhe ei tallennu. 
Saaritukikohta Salomajan kameravalvonta kytkeytyy automaattisesti pois päältä silloin kun mökkiavaimen omaava jäsen kytkee saapuessaan päälle käyttösähkön, ja palautuu jälleen toimintaan kun lähtiessä käyttösähkö kytketään pois päältä. 

Tietolähteet
Kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueilla syntynyt tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto. 

Tietojen luovutukset 
Vartiointi- ja turvapalveluja koskevia henkilötietoja käsittelee kommodori, varakommodori, turvallisuusvastaava, satamapäällikkö tai satamamestari, joilla on katseluoikeus aineistoon. Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei muutoin luovuteta muille kuin poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka laissa säädetyssä tarkoituksessa pyytää rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa. Tietoja voidaan käsitellä Nokian Veneilijöissä, mikäli asia liittyy kameravalvonnan tarkoitusperään. 

Henkilötietojen säilytysaika 
Kuva-aineisto säilyy enintään 10 vuorokautta, kunnes uusi aineisto tallentuu vanhan aineiston päälle. Jos säilytys aikana tulee ilmoitus vahingonteosta, rikoksesta tai muusta selvitystä vaativasta asiasta, voidaan aineistoa säilyttää tältä osin asian selvittämiseksi tarvittava aika. 
 
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki Puh. 029 56 66700, tietosuoja @ om.fi www.tietosuoja.fi